Home  /   המועצה להשכלה גבוהה

המועצה להשכלה גבוהה

המועצה להשכלה גבוהה

Project description

המל"ג הינו תאגיד ממשלתי המתווה את מדיניות ההשכלה הגבוהה בישראל
יעוץ ובחינת מודל תמחיר סטודנטים ותקצוב מוסדות ההשכלה הגבוהה במסגרת פעילות הות"ת (ועדה לתכנון ותקצוב) – ועדת בייגה