Home  /   גזית

גזית

גזית

Project description

קבוצת גזית נסחרת בבורסה בתל אביב ובניו יורק. הקבוצה פועלת ב 20 מדינות, מחזיקה ביותר מ 600 נכסים על שטח בנוי של קרוב ל 7 מיליון מ"ר. שווי הנכסים עולה על 70 מיליארד ₪

מערכת ניהול תזרים מזומנים המספקת תמונת מצב כוללת של כ 300 חשבונות בנק